ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ ТУРИСТИЧНОГО СПОРЯДЖЕННЯ


Цей документ є публічним договором згідно із яким Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, що діє на підставі запису у ЄДР від 02.11.2021 № 2000710000000034454, в подальшому Наймодавець, бере на себе зобов'язання у порядку та на умовах визначених цим Публічним договором за плату надати послугу з прокату туристичного спорядження кожному, хто до нього звернеться.

Цей договір є публічним договором та договором приєднання відповідно до ст. ст. 633, 634, 787 ЦК України.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Наймодавець – Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, Дата запису про проведення державної реєстрації: 02.11.2021 Номер запису: 2000710000000034454, місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вул. Орська, будинок 12, платник єдиного податку ІІІ групи.

Наймач - будь-яка повнолітня та дієздатна фізична особа, яка після ознайомлення із умовами цього Публічного договору добровільно надало згоду на укладання Договору (акцепт).

Згода на укладання Публічного договору (акцепт) – надання Наймачем повної, безумовної та безвідкличної відповіді Наймодавцеві на його пропозицію укласти договір на умовах, визначених публічним договором, шляхом вчинення дій, передбачених цим публічним договором.

Місце надання послуг – Київська область, Іванківський район, село Медвин, територія ферми «Сафарі-парк «Медвино».

Тарифи – встановлена Наймодавцем плата за прокат туристичного спорядження, що встановлюється із розрахунку на одну годину.2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

2.1. Повний текст цього Публічного договору розміщується у Місці надання послуг та на сайті: www.medvino.com.ua. Кожна особа, що виявила бажання скористатись послугою, має право до замовлення послуги ознайомитись із умовами цього публічного договору.

2.2. Публічний договір вважається укладеним із моменту вчинення Наймачем будь-якої із наступних дій:

2.2.1. Оформлення Наймачем попереднього замовлення;

2.2.2. Підписання Наймачем замовлення у місці надання послуг;

2.2.3. Внесення Наймачем попередньої оплати за прокат (у т.ч. у безготівковому порядку на підставі рахунку Виконавця або оплати через інтернет магазин www.medvino.com.ua);

2.2.4. Розпис Наймачем у журналі про отримання туристичного спорядження;

2.3. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує повне та безумовне розуміння та згоду із усіма без винятку умовами Публічного договору у т.ч. порядком надання послуг, тарифами, умовами дострокового припинення договору, звільненнями від відповідальності, а також усіма додатками до Публічного договору, які є його невід'ємною частиною.

2.4. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує, що повністю усвідомлює значення своїх дій, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, тяжкої обставини, тощо.

2.5. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує, що він не перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві за плату в тимчасове користування рухоме туристичного спорядження, зокрема, палатки, спальні мішки, туристичні крісла («предмет прокату») у повній справності на погоджений Сторонами строк, а Наймач зобов'язується належним чином оплатити таке користування.4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

4.1. Умови надання послуг прокату:

4.1.1. наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві замовленого предмету в прокат;

4.1.2. ознайомлення Наймача з умовами цього Договору;

4.1.3. сплати Наймачем плати за прокат;

4.1.4. внесення Наймачем завдатку.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

5.1. Послуги із прокату надаються Наймодавцем у щодня із 9:00 до 18:00 год.

5.2. З метою отримання предмету в прокат Наймач у Місці надання послуг обирає спорядження, яке бажає орендувати, повідомляє про бажаний строк прокату спорядження, вносить плату за прокат та розписується у журналі про отримання туристичного спорядження.

5.3. Наймодавець вправі відмовити у наданні послуг Наймачу, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

5.4. Предмет прокату надається в користування тільки після повного внесення плати за прокат та внесення завдатку, на підтвердження чого Наймодавцем робиться відповідний запис.

5.5. Предмет прокату перевіряється Наймодавцем в присутності Наймача та передається останньому в справному стані.

5.6. Факт передачі туристичного спорядження Наймачу підтверджується підписом Наймача у журналі приймання-передачі туристичного спорядження. Із моменту передачі туристичного спорядження Наймачу зобов'язання Наймодавця вважаються виконаними, а послуга – наданою.

5.7. Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється у Місці надання послуг. Наймач вправі достроково повернути Наймодавцю предмет прокату. У випадку дострокового повернення туристичного спорядження Наймодавець повертає Наймачу кошти за невикористані доби.

5.8. Під час повернення предмету прокату Сторони сумісно перевіряють справність предмету прокату та наявність пошкоджень, після чого у журналі приймання-передачі Наймодавець відображає точні дату та час повернення предмету прокату, що засвідчується підписами Сторін.

6. ЗАВДАТОК

6.1. На забезпечення виконання обов'язку Наймача з повернення предмету прокату Наймодавцеві в належному справному стані Наймач перед отриманням предмету в прокат передає Наймодавцеві завдаток, що відображається в замовленні.

6.2. Форма та розмір завдатка встановлюються Наймодавцем щодо кожного предмету прокату індивідуально та відображається в замовленні.

6.3. За загальним правилом, в якості завдатка може передаватись Наймодавцеві готівкові грошові кошти у розмірі, що дорівнює 50% відсотків відносної вартості устаткування згідно із Додатком № 1 або один із наступних документів: паспорт громадянина України (якщо особа добровільно бажає залишити його), паспорт громадянина України для виїзду закордон, чинне посвідчення водія.

6.4. Після повернення предмету прокату та прийняття його Наймодавцем останній зобов'язаний повернути Наймачу завдаток в повному обсязі за виключенням випадків, передбачених цим Договором.

6.5. У разі, коли фактичний строк прокату перевищує строк прокату, заявлений та сплачений Наймачем, Наймодавець має право вирахувати суму доплати за прокат (несплачену частину плати за фактичний строк прокату) з грошових коштів, переданих в якості завдатку. У такому разі, поверненню підлягає завдаток за виключенням суми доплати.7. ПЛАТА ЗА ПРОКАТ

7.1. За користування предметом прокату Наймач сплачує Наймодавцеві плату за прокат згідно чинних тарифів Наймодавця та фактичного часу прокату.

7.2. Перед отриманням предмету в прокат Наймач зобов'язаний сплатити плату за користування предметом прокату.

7.3. Плата за прокат сплачується Наймачем за весь час користування предметом прокату.

7.4. У випадку, якщо фактичний час прокату перевищує попередньо оплачений Наймачем строк, Наймач зобов'язаний оплатити несплачений час прокату протягом 1 (однієї) години з моменту повернення предмету прокату.

7.5. Форма оплати: готівкова або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця.8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Наймач у зв'язку з укладенням цього Договору має право:

8.1.1. вільно обрати в прокат будь-який з предметів, що пропонуються для прокату;

8.1.2. отримати інформацію про порядок надання послуги, їх характеристику, інформацію щодо порядку експлуатації велосипеду та іншу інформацію, що стосується послуг;

8.1.3. отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у місці надання послуг;

8.1.4. самостійно вибрати один з варіантів завдатку за обраний предмет прокату, що запропоновані Наймодавцем;

8.2. Наймач зобов'язаний:

8.2.1. виконати умови щодо внесення плати та завдатку;

8.2.2. дбайливо користуватись предметом прокату, не допускати його псування, пошкодження;

8.2.3. по закінченні часу прокату самостійно без додаткового нагадування від персоналу Наймача повернути предмет прокату;

8.2.4. у випадку якщо фактичний час прокату виявився більшим ніж зазначений у замовленні, здійснити доплату за фактичний час прокату в повному обсязі;

8.2.5. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) відшкодувати вартість відновлювального ремонту та завдані збитки.

8.3. Наймодавець у зв'язку з укладенням цього Договору зобов'язується:

8.3.1. своєчасно погоджувати замовлення Наймача;

8.3.2. надати предмет прокату у справному стані;

8.3.3. забезпечити приймання від Наймача предмету прокату в Місці надання послуг по закінченню строку прокату;

8.3.4. за відсутності порушень Наймачем умов, передбачених цим публічним договором повернути Наймачу у повному обсязі переданий ним завдаток;

8.4. Наймодавець має право:

8.4.1. відмовити у наданні послуг Наймачу, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

8.4.2. отримувати плату за надання предмету в прокат в повному обсязі;

8.4.3. у випадку порушення Наймачем правил експлуатації велосипеду або техніки безпеки достроково розірвати договір найму та вимагати від Наймача негайного повернення велосипеду.

8.4.4. вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату;

8.4.5. вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані в строк, зазначений у замовленні;

8.4.6. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту вартість втраченого спорядження та завдані збитки.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

9.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач.

9.4. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо):

9.4.1. Наймач зобов'язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або протягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо);

9.5. Вартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та назад до місця надання послуг після завершення ремонту.10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

10.2. Всі умови Договору є обов'язковими для Сторін. Перед початком користування послугами прокату кожний Наймач зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

10.3. Якщо Наймач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Наймач, який подав замовлення, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

10.4. Наймодавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Наймодавець самостійно має право змінити умови Договору або будь-яким іншим способом, не забороненим діючим законодавством України. При цьому Наймодавець гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті www.medvino.com.ua поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

10.5. Здача в суборенду (субпрокат) предмету прокату, наданого Наймачу за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків за цим Договором іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майновий внесок у господарські товариства і або пайовий внесок у виробничі кооперативи не допускаються.

10.6. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.7. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

10.8. Невід'ємною частиною Публічного договору є наступні додатки:

Ø Додаток № 1 – ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ВАРТІСТЬ СПОРЯДЖЕННЯ


Додаток № 1

до Публічного договору

прокату туристичного спорядженняВідновлювальна вартість спорядження№ п/п Найменування спорядження Вартість предмету прокату, грн. 1 Спальний мішок 1600,00 2 Палатка 6 місць 10 000,00 3 Палатка 3 місць 4000,00 4 Каремат 200,00 5 Човен надувний 4000,00 6 Крісло складне 1600,00