ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ ВЕЛОСИПЕДІВ
Цей документ є публічним договором згідно із яким Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, що діє на підставі запису у ЄДР від 02.11.2021 р. № 2000710000000034454, в подальшому Наймодавець, бере на себе зобов'язання у порядку та на умовах визначених цим Публічним договором за плату надати послугу з прокату велосипедів кожному, хто до нього звернеться.

Цей договір є публічним договором та договором приєднання відповідно до ст. ст. 633, 634, 787 ЦК України.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Наймодавець – Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, Дата запису про проведення державної реєстрації: 02.11.2021 р. Номер запису: 2000710000000034454, місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вул. Орська, будинок 12, платник єдиного податку ІІІ групи.

Наймач – будь-яка повнолітня та дієздатна фізична особа, яка після ознайомлення із умовами цього Публічного договору добровільно надало згоду на укладання Договору (акцепт).

Згода на укладання Публічного договору (акцепт) – надання Наймачем повної, безумовної та безвідкличної відповіді Наймодавцеві на його пропозицію укласти договір на умовах, визначених публічним договором, шляхом вчинення дій, передбачених цим публічним договором.

Місце надання послуг – Київська область, Вишгородський район, біля села Горностайпіль, територія ферми «Сафарі-парк «Медвино».

Тарифи – встановлена Наймодавцем плата за прокат велосипеду, що встановлюється із розрахунку на одну годину.2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

2.1. Повний текст цього Публічного договору розміщується у Місці надання послуг, а також на сайті www.medvino.com.ua. Кожна особа, що виявила бажання скористатись послугою, має право до замовлення послуги ознайомитись із умовами цього публічного договору.

2.2. Публічний договір вважається укладеним із моменту вчинення Наймачем будь-якої із наступних дій:

2.2.1. Оформлення Наймачем попереднього замовлення;

2.2.2. Підписання Наймачем замовлення у місці надання послуг;

2.2.3. Внесення Наймачем попередньої оплати за прокат (у т.ч. у безготівковому порядку на підставі рахунку Виконавця або оплати через інтернет магазин www.medvino.com.ua);

2.2.4. Розпис Наймачем у журналі про отримання велосипеда;

2.3. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує повне та безумовне розуміння та згоду із усіма без винятку умовами Публічного договору у т.ч. порядком надання послуг, тарифами, умовами дострокового припинення договору, звільненнями від відповідальності, а також усіма додатками до Публічного договору, які є його невід'ємною частиною.

2.4. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує, що повністю усвідомлює значення своїх дій, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, тяжкої обставини, тощо.

2.5. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує, що він не перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві за плату в тимчасове користування рухоме майно – велосипед («предмет прокату») у повній справності на погоджений Сторонами строк, а Наймач зобов'язується належним чином оплатити таке користування.

3.2. Характеристики предмету прокату (тип, марка, колір велосипела, тощо), який Наймач бажає отримати в прокат, а також бажаний строк прокату зазначаються Наймачем у замовленні.4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

4.1. Умови надання послуг прокату:

4.1.1. наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві замовленого предмету в прокат;

4.1.2. ознайомлення Наймача з умовами цього Договору;

4.1.3. оформлення Наймачем письмового замовлення;

4.1.4. ознайомлення Наймача із правилами експлуатації велосипеду;

4.1.5. проходження Наймачем інструктажу із техніки безпеки при керуванні велосипеду;

4.1.6. сплати Наймачем плати за прокат;

4.1.7. внесення Наймачем завдатку.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

5.1. Послуги із прокату надаються Наймодавцем у щодня із 9:00 до 18:00 год.

5.2. З метою отримання предмету в прокат Наймач у Місці надання послуг заповнює замовлення за формою, встановленою Наймодавцем.

5.3. Наймач вправі здійснити попереднє бронювання послуг у телефонному режимі. Попереднє бронювання не звільняє Наймача від заповнення замовлення у Місці надання послуг згідно п. 5.1. Публічного договору. При попередньому бронюванні сторони узгоджують дату і час прокату велосипеда. Якщо Наймач здійснив попереднє бронювання, він зобов'язаний прибути у Місце надання послуг у погоджений день не пізніше ніж за 5 (п'ять) хвилин до початку погодженого часу для ознайомлення із правилами експлуатації велосипеду та проходження інструктажу із техніки безпеки. Наймодавець не здійснює повернення коштів у випадку якщо внаслідок запізнення Наймача фактичний час прокату виявився меншим за час, погоджений при попередньому бронюванні. У випадку якщо Наймач не з'явився у Місце надання послуг у погоджений день та час, сплачені Наймачем кошти поверненню не підлягають. За наявності у Наймодавця можливості надати послуги у інший часовий проміжок Сторони можуть погодити надання предмету у прокат у цей часовий проміжок замість пропущеного Наймачем.

5.4. Наймодавець вправі відмовити у наданні послуг Наймачу, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (якщо Наймодавець має підстави так вважати внаслідок неадекватної поведінки Наймача.

5.5. Предмет прокату надається в користування тільки після повного внесення плати за прокат та завдатку на підтвердження чого Наймодавцем робиться відповідний запис.

5.6. Предмет прокату перевіряється Наймодавцем в присутності Наймача та передається останньому в справному стані. Наймодавець ознайомлює Наймача із правилами експлуатації велосипеду.

5.7. Наймодавець проводить інструктаж Наймача із техніки безпеки при керуванні велосипедом. Наймач підтверджує факт проходження інструктажу шляхом підпису у журналі приймання-передачі велосипеду.

5.8. Факт передачі велосипеду Наймачу підтверджується підписом Наймача у журналі приймання-передачі велосипеду. Із моменту передачі велосипеду Наймачу зобов'язання Наймодавця вважаються виконаними, а послуга – наданою.

5.9. Наймач здійснює катання у межах Місця надання послуг одним із рекомендованих Наймодавцем маршрутів. Виїзд за межі Місця надання послуг на велосипеді забороняється.

5.10. Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється у Місці надання послуг. У випадку дострокового повернення велосипеду повернення оплати за невикористаний Наймачем час користування велосипеду не здійснюється.

5.11. Під час повернення предмету прокату Сторони сумісно перевіряють справність предмету прокату та наявність пошкоджень, після чого у журналі приймання-передачі Наймодавець відображає точні дату та час повернення предмету прокату, що засвідчується підписами Сторін.

5.12. Усі велосипеди мають бути повернені Наймодавцю до кінця робочого дня у якому вони були отримані, а саме до 18:00 години.6. ЗАВДАТОК

6.1. На забезпечення виконання обов'язку Наймача з повернення предмету прокату Наймодавцеві в належному справному стані Наймач перед отриманням предмету в прокат передає Наймодавцеві завдаток, що відображається в замовленні.

6.2. Форма та розмір завдатка встановлюються Наймодавцем щодо кожного предмету прокату індивідуально та відображається в замовленні.

6.3. За загальним правилом, в якості завдатка може передаватись Наймодавцеві готівкові грошові кошти у розмірі 1 000,00 грн. (тисяча гривень) або один із наступних документів: паспорт громадянина України (якщо особа добровільно бажає залишити його), паспорт громадянина України для виїзду закордон, чинне посвідчення водія.

6.4. Після повернення предмету прокату та прийняття його Наймодавцем останній зобов'язаний повернути Наймачу завдаток в повному обсязі за виключенням випадків, передбачених цим Договором.

6.5. У разі, коли фактичний строк прокату перевищує строк прокату, заявлений та сплачений Наймачем, Наймодавець має право вирахувати суму доплати за прокат (несплачену частину плати за фактичний строк прокату) з грошових коштів, переданих в якості завдатку. У такому разі, поверненню підлягає завдаток за виключенням суми доплати.7. ПЛАТА ЗА ПРОКАТ

7.1. За користування предметом прокату Наймач сплачує Наймодавцеві плату за прокат згідно чинних тарифів Наймодавця та фактичного часу прокату.

7.2. Перед отриманням предмету в прокат Наймач зобов'язаний сплатити плату за користування предметом прокату.

7.3. Плата за прокат сплачується Наймачем за весь час користування предметом прокату, який визначається на підставі відомостей, відображених у замовленні.

7.4. У випадку, якщо фактичний час прокату перевищує зазначений в замовленні строк, Наймач зобов'язаний оплатити несплачений час прокату (різницю між розміром плати за фактичний строк прокату та оплачений строк) протягом 1 (однієї) години з моменту повернення предмету прокату.

7.5. Форма оплати: готівкова або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Наймач у зв'язку з укладенням цього Договору має право:

8.1.1. вільно обрати в прокат будь-який з предметів, що пропонуються для прокату;

8.1.2. отримати інформацію про порядок надання послуги, їх характеристику, інформацію щодо порядку експлуатації велосипеду та іншу інформацію, що стосується послуг;

8.1.3. отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у місці надання послуг;

8.1.4. самостійно вибрати один з варіантів завдатку за обраний предмет прокату, що запропоновані Наймодавцем під час оформлення замовлення;

8.2. Наймач зобов'язаний:

8.2.1. своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце надання послуг та прийняти предмет в прокат, у т.ч. виконати умови щодо внесення плати та завдатку;

8.2.2. ознайомитись із правилами експлуатації велосипеду;

8.2.3. пройти інструктаж із техніки безпеки при керуванні велосипеду шляхом підпису у журналі приймання-передачі;

8.2.4. під час катання неухильно дотримуватись правилами експлуатації велосипеду та техніки безпеки при керуванні велосипеду;

8.2.5. не виїжджати за межі Місця надання послуг;

8.2.6. не передавати керування велосипедом третім особам (друзям, родичам, знайомим, тощо);

8.2.7. під час катання не перебувати у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

8.2.8. дбайливо користуватись предметом прокату та виконувати правила його експлуатації, не допускати його псування, пошкодження;

8.2.9. по закінченні часу прокату самостійно без додаткового нагадування від персоналу Наймача повернути велосипед;

8.2.10. у випадку якщо фактичний час прокату виявився більшим ніж зазначений у замовленні, здійснити доплату за фактичний час прокату в повному обсязі;

8.2.11. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) відшкодувати вартість відновлювального ремонту та завдані збитки.

8.3. Наймодавець у зв'язку з укладенням цього Договору зобов'язується:

8.3.1. своєчасно погоджувати замовлення Наймача;

8.3.2. своєчасно в погоджений Сторонами строк, прибути на місце надання послуг та передати в прокат велосипед, за наявності умов, передбачених розділом 4 цього Договору;

8.3.3. забезпечити справний технічний стан велосипеду на момент передачі його у прокат Наймачу;

8.3.4. ознайомити Наймача із правилами експлуатації велосипеду;

8.3.5. провести із Наймачем інструктаж із техніки безпеки при керуванні велосипедом;

8.3.6. забезпечити приймання від Наймача велосипеду в Місці надання послуг по закінченню строку прокату;

8.3.7. за відсутності порушень Наймачем умов, передбачених цим публічним договором повернути Наймачу у повному обсязі переданий ним завдаток;

8.4. Наймодавець має право:

8.4.1. відмовити у наданні послуг Наймачу, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (якщо Наймодавець має підстави так вважати внаслідок неадекватної поведінки Наймача);

8.4.2. отримувати плату за надання предмету в прокат в повному обсязі;

8.4.3. у випадку порушення Наймачем правил експлуатації велосипеду або техніки безпеки достроково розірвати договір найму та вимагати від Наймача негайного повернення велосипеду.

8.4.4. вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату;

8.4.5. вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані в строк, зазначений у замовленні;

8.4.6. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту вартість втраченого спорядження та завдані збитки.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. У випадку порушення Наймачем правил експлуатації велосипеду або техніки безпеки Наймодавець вправі попередити Наймача про порушення умов Договору. У випадку повторного порушення Наймачем правил експлуатації велосипеду або техніки безпеки Наймодавець вправі достроково розірвати договір найму та вимагати від Наймача негайного повернення велосипеду. В такому випадку сплачені Наймачем кошти поверненню не підлягають.

9.3. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

9.4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач.

9.5. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо):

9.5.1. Наймач зобов'язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або протягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо);

9.5.2. Наймодавець має право відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, переданих Наймачем в якості завдатку;

9.5.3. Наймодавець має право не повертати завдаток до моменту отримання вартості відновлювального ремонту предмету прокату.

9.6. Вартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та назад до місця надання послуг після завершення ремонту.

9.7. Наймач усвідомлює, що предметом цього Публічного договору є виключно надання у прокат велосипеду. Оскільки водіння велосипедом здійснюється безпосередньо Наймачем, останній приймає на себе усі ризики, пов'язані із шкодою, що може бути завдана його здоров'ю та майну, здоров'ю та майну його пасажирів та/або третіх осіб у результаті порушення ним правил експлуатації велосипеду або техніки безпеки при водінні велосипеду. Вказане включає у тому числі (але не виключно) травми та/або тілесні ушкодження від падіння із велосипеду, умисного або необережного зіткнення велосипеду із стаціонарними об'єктами (деревами, кущами, камінням, огорожею), тваринами, іншими велосипедами, квадроциклами, автомобілями, пішоходами, тощо, випадіння та ушкодження мобільних телефонів та інших електротехнічних приладів. У випадку настання вищенаведених наслідків Наймач не пред'являти до Наймодавця будь-яких претензій, позовів про відшкодування шкоди здоров'ю та/або майну Наймача, здоров'ю та/або майну пасажирів, а претензії третіх осіб щодо шкоди їх здоров'ю та/або майну, заподіяної Наймачем під час катання на велосипеді будуть вирішені Наймачем самостійно без залучення Наймодавця.10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

10.2. Всі умови Договору є обов'язковими для Сторін. Перед початком користування послугами прокату кожний Наймач зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

10.3. Якщо Наймач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Наймач, який подав замовлення, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

10.4. Наймодавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Наймодавець самостійно має право змінити умови Договору або будь-яким іншим способом, не забороненим діючим законодавством України. При цьому Наймодавець гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті www.medvino.com.ua поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

10.5. Здача в суборенду (субпрокат) предмету прокату, наданого Наймачу за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків за цим Договором іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майновий внесок у господарські товариства і або пайовий внесок у виробничі кооперативи не допускаються.

10.6. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.7. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

10.8. Невід'ємною частиною Публічного договору є наступні додатки:

Ø Додаток № 1 – ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ КЕРУВАННІ ВЕЛОСИПЕДОМ;

Ø Додаток № 2 – ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ


Додаток № 1

до Публічного договору

прокату велосипедівІНСТРУКЦІЯ ІЗ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ КЕРУВАННІ ВЕЛОСИПЕДОМ

Для кожного орендованого велосипеда загальна допустима маса пасажирського та додаткового навантаження не повинна перебільшувати 120 кг.

Користувач зобов'язаний дотримуватися правил дорожнього руху.

Водій повинен бути уважним, контролювати ситуацію довкола себе.

Під час руху потрібно дотримуватись рівної траєкторії, сигналізувати пішоходам звуковим сигналом або голосом про наближення. Об'їжджати перешкоди та ями. Не їхати по калюжах.

Одяг не має сковувати рухи користувача. Взуття при керуванні не повинно спадати, заважати крутити педалі. Штани не повинні бути занадто широкі, щоб не плутатися у цепу під час їзди.Заборонено:

Користувачам, що молодші 18 років, без супроводу дорослих;

під час руху триматися за інший транспортний засіб;

різко гальмувати;

їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);

під час їзди не варто користуватись навушниками;

під час руху користуватися телефоном;

їздити в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості;

їхати через перешкоди;

перевозити пасажирів на велосипеді (особливо маленьких дітей);

буксирувати велосипеди;

перевезення легкозаймистих, вибухонебезпечних, токсичних або небезпечних

матеріалів;

передавати в суборенду третім особам;

їздити у випадку сильного вітру та шторму;

створювати навмисний наїзд на інших учасників дорожнього руху та пішоходів;

залишати велосипед без нагляду;

керувати у алкогольному чи наркотичному сп'янінні.Якщо Користувач помітив технічний дефект або брак велосипеда до початку або в будь-який момент під час оренди, він повинні сповістити орендодавця та відмовитися від використання такого велосипеда негайно. Про будь-які інші дефекти, такі як ушкодження шин, ободу, дефектів або збоїв перемикання передач також потрібно негайно сповіщати Орендодавця.
Додаток № 2

до Публічного договору

прокату велосипедівФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ

Прошу надати мені в прокат велосипед марки ______________________.

Дата прокату __________. Час прокату із __________ до __________ год.

З умовами Публічного договору прокату велосипедів ознайомлений(а) у повному обсязі та погоджуюсь із ними. Оплату послуг згідно тарифів Наймодавця гарантую.

______________________________________________________________,

прізвище, ім'я, по-батькові (заповнюється без скорочень)

дата народження «__»______________ року, паспорт: серія ___ № ___________,

виданий ________________________________________________________

«___»__________ р., місце реєстрації: місто (селище, село) _________________,

вулиця (проспект, провулок, в'їзд, бульвар, узвіз) __________________________

___________________________________________, будинок ____________,

корпус (літер тощо) _____________, квартира _______________, місце фактичного

мешкання (в разі, якщо воно збігається з місцем реєстрації, не заповнювати): місто

(селище, село) _________________, вулиця (проспект, провулок, в'їзд, бульвар, узвіз)

_________________________________________________________, будинок _______,

корпус (літер тощо) _____________, квартира _______________.

Дата: _______________ Підпис Наймача: _________________ (_________________)