ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання фізичним особам послуг з відвідування ферми
«Сафарі-парк «Медвино»

Цей документ є публічним договором згідно із яким Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, що діє на підставі запису у ЄДР від 02.11.2021 р. № 2000710000000034454), в подальшому «Виконавець», з однієї сторони, та

Будь-яка фізична особа, яка добровільно прийняла рішення скористатись послугами Виконавця, з іншої сторони, в подальшому «Відвідувач» або «Споживач»,

при вживанні разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічний Договір керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України про надання фізичним особам послуг з відвідування території ферми «Сафарі-парк «Медвино» та/або іншими послугами, що надаються Виконавцем, далі - «Договір», про наступне:ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір є публічним договором відповідно до ст. 633 ЦК України, умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх фізичних осіб, окрім осіб, яким надані чинним законодавством України пільги та або інші переваги, якщо дія такого законодавства поширюється на Виконавця.

Визначення термінів, що вживаються в цьому Договорі:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти з ним цей Договір, адресована будь-якій повнолітній та дієздатній фізичній особі у відповідності зі ст. 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт – надання Споживачем повної та безумовної згоди Виконавцю на його пропозицію укласти цей Договір та повної згоди з всіма умовами цього Договору, вчинене будь-яким із зазначених способів, зазначених у договорі. Надання Споживачем згоди свідчить про те, що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору зрозумілі Споживачу, Споживач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, тяжкої обставини, тощо.

Послуга – послуга з відвідування території ферми «Сафарі-парк «Медвино», а також інші послуги, що можуть надаватись Споживачу Виконавцем у зв'язку із відвідування території ферми «Сафарі-парк «Медвино».

Вхідний документ – документ, що дає право на відвідування ферми «Сафарі-парку «Медвино» – квиток або інший документ затвердженої Виконавцем форми, який підтверджує право особи, яка його пред'являє, на отримання послуг, що є предметом цього Договору.

Вольєр – навмисне ізольований майданчик з дахом або відкритий, організований для напіввільного утримання тварин на вільному повітрі;

Клітка – штучне огороджене зі всіх сторін життєве середовище для утримання птахів та звірів в неволі, що виготовлена у вигляді короба з металевих прутів та решіток чи сітки;

Ферма «Сафарі-парк «Медвино» – це приватний заклад, розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, біля села Горностайпіль, територія ферми «Сафарі-парк «Медвино», де здійснюється діяльність із розведення диких тварин у напіввільних умовах, розташовані вольєри, клітки з тваринами;

Проїзна частина – частина території ферми «Сафарі-парк «Медвино», призначена для руху легкових автомобілів;

Сторони цього Договору – Виконавець та Споживач;

Територія – територія Ферми «Сафарі-парку «Медвино».1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є правовідносини, що виникають у зв'язку із наданням Виконавцем Споживачу послуги з відвідування території, а також інших послуг, що можуть надаватись Споживачу Виконавцем у зв'язку із відвідування території.

1.2. За цим договором Виконавець надає Послугу, а Споживач зобов'язується, відповідно до умов цього Договору оплатити таку Послугу у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Споживачем дій, передбачених п. 1.6 Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір укладений зі Споживачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Договір діє протягом усього терміну перебування Споживача на території або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

1.4. Всі умови Договору, викладені в цьому публічному Договорі є обов'язковими для Сторін. Перед початком використання Послуги кожний Споживач має можливість ознайомитись з умовами цього Договору та всіма Правилами, які розміщені (оприлюднені) на сайті: www.medvino.com.ua на вході до Ферми «Сафарі-парк «Медвино».

1.5. Укладання цього Договору означає, що Споживач:

1.5.1. у повному обсязі ознайомився з правилами наданням Послуг, які зазначені в цьому договорі;

1.5.2. визнає прийнятним для себе та дітей, яких він супроводжує перебування на Території;

1.5.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

1.6. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Споживачем будь-якої із наступних дій:

1.6.1. придбання, отримання у власність у будь-який спосіб Споживачем Вхідного документу;

1.6.2. оплати Споживачем вартості Послуги (у т.ч. у безготівковому порядку на підставі рахунку Виконавця або оплати через інтернет магазин www.medvino.com.ua.);

1.6.3. входу (в'їзду) Споживача на Територію;

1.7. Цей публічний договір регулює виключно відносини між Споживачем та Виконавцем, пов'язані із відвіданням території Ферми «Сафарі-парк «Медвино». Інші платні послуги, що можуть надаватись Споживачу на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино» Виконавцем або третіми особами регулюються окремими договорами.2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. У зв'язку із наявністю на Території диких тварин задля запобігання шкоди здоров'ю Відвідувачів, їх майну, здоров'ю тварин, переміщення по території здійснюється на легкових автомобілях (власних або наданих Виконавцем) виключно у присутності компетентного персоналу Виконавця (інструктор). Кожну групу Відвідувачів має супроводжувати інструктор. Пересування фермою, в'їзд до вольєру та інших місць перебування диких тварин без супроводу інструктора не допускається.

2.2. Послуга надається щоденно із 10:00 до 17:00 год. Для надання Послуги Споживач не пізніше ніж за 3 доби до бажаної дати візиту погоджує із Виконавцем дату та час надання послуги, а також у той же строк сплачує Виконавцю попередню оплату у розмірі 100% вартості Послуги шляхом оплати виставленого Виконавцем рахунку. Також Споживач може придбати вхідний документ у місці надання послуг за наявності у Виконавця можливості надати вказані послуги.

2.3. Споживач вправі відмовитись від Послуги у будь-який момент до початку її надання. У випадку якщо Споживач попередньо погодив із Виконавцем дату та час відвідування парку, Споживач зобов'язаний повідомити Виконавця про відмову від Послуги не пізніше ніж за 2 дні до погодженої дати візиту. В такому випадку Виконавець протягом 30 днів із моменту отримання відмови Споживача від Послуги повертає Споживачу сплачені ним кошти на рахунок, з якого був здійснений платіж, або на інший рахунок за заявою Споживача. У випадку якщо за повернення коштів Споживачу банком стягуватиметься комісія, Виконавець вправі утримати суму такої комісії з коштів, що повертаються Споживачу. У випадку Споживач повідомив Виконавця про відмову від Послуги менш ніж за 2 дні до погодженої дати візиту, сплачені споживачем кошти поверненню не підлягають та зараховуються у рахунок погашення понесених Виконавцем витрат. Послуга надається Виконавцем у всі дні тижня у робочі години, які є змінними в залежності від пори року. Час роботи Ферми «Екопарк «Медвино» розміщується на інформаційних табличках при вході, а також на сайті www.medvino.com.ua.

2.4. Початком надання Послуги є момент в'їзду Споживача на територію.

2.5. У випадку якщо Споживач бажає відвідати територію із використанням автомобільного транспорту Виконавця, Споживач має погодити можливість такого використання заздалегідь. У іншому випадку Виконавець не гарантує наявність вільного автомобілю у день надання послуг.

2.6. Стандартна тривалість екскурсії територією парку складає одну годину. Споживач вправі збільшити тривалість екскурсії до півтора годин за умови наявності у Виконавця можливості надати вказані послуги.

2.7. Оплата вартості або прийняття в будь-який спосіб Вхідного документу та/або пред'явлення такого Вхідного документу представнику Виконавця для в'їзду на територію вважається повним і безумовним прийняттям Споживачем умов цього Договору та засвідчує згоду Споживача сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов'язки, що виникають у зв'язку з придбанням Вхідного документу та відвідуванням території, які викладені в цьому Договорі та Правилах розміщених (оприлюднених) на інформаційних табличках при вході до Ферми «Сафарі-парк «Медвино», а також на сайті www.medvino.com.ua.

2.8. Виконавець має право змінювати час роботи Ферми «Сафарі-парк «Медвино», про що інформує Споживачів на інформаційних табличках при вході до Ферми «Сафарі-парк «Медвино».

2.9. Виконавець має право обмежити огляд тварин для Споживачів, якщо таке обмеження викликано необхідністю тварин (в період розмноження, пологів, вигодовування новонароджених тощо) або в зв'язку з технічними умовами утримання тварин.

2.10. Споживач підтверджує Акцептом, що погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність, в тому числі фінансову, у випадку коли Споживач частково або повністю не побачив тварин в зв'язку з фізіологічними та поведінковими особливостями таких тварин (тварини спали, їли, тощо) та Споживач погоджується, що Послуга в такому випадку надана оскільки відвідування території Споживачем відбулось.

2.11. Акцептуючи цей Договір Споживач підтверджує, що усвідомлює: всі тварини, що перебувають на території включаючи свійських тварин в контактному вольєрі, є живими істотами, які мають свої особливості поведінки та інстинкти, які не можуть бути підконтрольні людині, тому, Споживач реалізуючи своє бажання погладити, покормити тварин (тварину), зокрема і в контактному вольєрі, усвідомлює ризик того, що може спровокувати інстинктивну реакцію у тварини та Споживач несе відповідальність в повному обсязі за власне здоров'я, безпеку свою та безпеку особи яку супроводжує (дитину, групи дітей тощо).

2.12. Споживач підтверджує Акцептом, що погоджується з тим, що він Виконавець не несе відповідальності, в тому числі фінансової, у випадку коли Споживач або дитина, яку він супроводжує, погладила, покормила будь-яку тварину та така тварина нанесла шкоду Споживачу або дитині, яку він супроводжує.

2.13. Споживач підтверджує, що усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії Споживача або особи, яку супроводжує Споживач, які спровокували агресію будь-якої з тварин на території.

2.14. Виконавець має право обмежити огляд тварин для Споживачів, якщо це необхідно, для дотримання вимог діючих нормативно-правових актів України.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець (його працівники) має(ють) право:

3.1.1. на здійснення відео спостереження по всій території, а також в адміністративних та виробничих будівлях, що розташовані на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино» (вольєрах, клітках, павільйонах, ангарах, тощо);

3.1.2. в односторонньому порядку змінювати режим роботи Ферми «Сафарі-парку «Медвино» або обмежувати Споживачам огляд частини території;

3.1.3. обмежувати доступ на територію або вимагати залишити територію в тому числі при наявності Вхідного документу, Споживачів (осіб):

3.1.3.1. які очевидно, перебувають в нетверезому стані та/або стані наркотичного сп'яніння, та/або агресивно налаштовані до інших осіб або тварин;

3.1.3.2. які мають очевидні ознаки небезпечних для тварин захворювань;

3.1.3.3. з речами, перебування з яким в громадських місцях заборонено, в тому числі із зброєю, вибуховими пристроями, тощо;

3.1.3.4. дітей до 16 років без супроводу дорослих;

3.1.3.5. у випадку порушення Споживачем умов встановлених в цьому Договорі, Правил та/або у випадку порушення Споживачем громадського порядку;

3.1.3.6. у випадку порушення Споживачем вимог діючих нормативно-правових актів України, в тому числі санітарних, протиепідемічних, протипожежних тощо норм.

3.1.4. робити попередження Споживачам щодо недотримання умов встановлених цим Договором;3.2. Виконавець зобов'язується:

3.2.1. надати Послугу, що є предметом цього Договору у відповідності з цим Договором;

3.2.2. забезпечити Споживачу безпечні умови перебування на території Ферми «Сафарі-парку «Медвино», шляхом встановлення огороджувальних засобів та інформаційних табличок.3.3. Споживач має право:

3.3.1. на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про умови надання Послуг;

3.3.2. користуватися всіма без виключення правами, які надані йому за законодавством з урахуванням положень цього Договору;

3.3.3. якщо Виконавець відступив від умов цього Договору та вина Виконавця є документально доведеною, що погіршило результати наданої Послуги, або допустив інші недоліки при наданні Послуги і це не викликано інтересами тварин, Споживач має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк.3.4. Споживач зобов'язується:

3.4.1. сплатити вартість Послуги у строки та у розмірі, що передбачені цим Договором;

3.4.2. проходити на територію лише за наявності Вхідного документа, пред'явивши його уповноваженій особі Виконавця;

3.4.3. прийняти надані послуги, що є предметом цього Договору;

3.4.4. дотримуватися умов встановлених цим Договором, Правил перебування на території;

3.4.5. бути уважним та ознайомитись із умовами цього Договору, Правилами перебування на території, інформацією наданою інструктором;

3.4.6. стежити (наглядати/доглядати) за дітьми, які перебувають в його супроводі, з тим щоб діти не порушували умови встановлені цим Договором, Правила перебування на території;

3.4.7. відшкодовувати шкоду, заподіяну тваринам та майну Виконавця та/або третіх осіб з вини Споживача.4. ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ

4.1. Виконавець попереджає, що на території перебувають дикі та полохливі тварин, які у випадку порушення Відвідувачами (Споживачами) правил перебування на території можуть завдати шкоди їх здоров'ю, майну, а також здоров'ю та майну третіх осіб.

4.2. Відвідувачі (Споживачі), які придбали чи в будь-який інший спосіб отримали Вхідний документ, який дає право на відвідування території, вважаються такими, що ознайомлені та згідні з цими правилами перебування на території та несуть повну особисту відповідальність за їх порушення.

4.3. Для безпечного перебування на території Відвідувачам (Споживачам) необхідно дотримуватись цих правил.

4.4. Заїзд Відвідувачі (Споживачів) на територію, де перебувають дикі тварини, здійснюється на легкових автомобілях або автобусах із кількістю сидінь не більше 12 (включно із місцем водія). У випадку якщо заїзд на територію здійснюється на автомобілі Споживача, він несе повну відповідальність за технічний стан свого автомобіля. Автомобіль повинен бути у справному стані (відсутні витоки палива, мастил або інших рідин, що можуть завдати шкоди тваринам або навколишньому середовищу). У випадку якщо Споживач супроводжує дитину, автомобіль має бути обладнаний спеціальними засобами, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки (у тих випадках, коли це передбачено Правилами дорожнього руху). Під час екскурсії в одному автомобілі може розміщуватись не більше не більше 20 (включно із водієм), але у будь-якому випадку не більше ніж передбачено інструкцією з експлуатації автомобілю.

4.5. Самовільний вхід на територію, де перебувають дикі тварини, а також пересування цією територією без супроводу інструктора є небезпечним. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути завдана Споживачу, його майну та/або дітям, яких він супроводжує, внаслідок недотримання цього правила.

4.6. Протягом усього часу екскурсії Споживачі зобов'язані чітко виконувати усі вказівки інструктора, не покидати автомобіль без дозволу інструктора, дотримуватись маршруту, визначеного інструктором, не віддалятись від групи. Тільки інструктор визначає де можна зупинитись і вийти із автомобіля, а також час зупинки.

4.7. При проїзді по території швидкість руху автомобілю не повинна перевищувати 20 км/год. Споживач, що перебуває за кермом автомобіля, повинен дотримуватись безпечної дистанції від тварин. У випадку порушення Споживачем вимог цього пункту, якщо це призвело до наїзду або зіткнення автомобілю із твариною, Споживач відшкодовує шкоду, завдану таким зіткненням.

4.8. Дорослі Відвідувачі (Споживачі) несуть повну відповідальність за безпеку, життя та здоров'я дітей, яких вони супроводжують, а також відповідальність за шкоду спричинену ними тваринам або майну Виконавця та/або третім особам.

4.9. Під час екскурсії Відвідувачі (Споживачі) не повинні перешкоджати іншим Відвідувачам (Споживачам) у користуванні Послугами, порушувати загальноприйнятні норми громадського порядку, ввічливості та доброзичливості.

4.10. Під час перебування на території парку КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.10.1. залишати без нагляду дітей;

4.10.2. гладити або доторкатись до тварини у будь-який спосіб без згоди інструктора;

4.10.3. годування тварин із рук. Як виняток, дозволяється годування тварин у контактному вольєрі, що здійснюється виключно кормом, придбаним у Виконавця та із дозволу інструктора, але в будь-якому випадку з дотриманням дистанції та максимальної обережності;

4.10.4. бити, дражнити, дратувати, лякати тварин, кричати на тварин або іншим чином провокувати їх на агресивну поведінку, кидати у тварин каміння або будь-які інші предмети;

4.10.5. перелізати через огороджувальні насадження, огородження, паркани, бар'єри безпеки, стіни, перетинати рови, ставити дітей на огороджувальні бар'єри, притулятися до кліток, вольєрів та інших огороджувальних конструкцій;

4.10.6. просувати (намагатися просунути) кінцівки (руки, ноги) скрізь отвори огорож та/чи сіток;

4.10.7. привозити з собою домашніх тварин;

4.10.8. споживання їжі та напоїв у непристосованих для цього місцях;

4.10.9. включати гучно музику, подавати звукові сигнали автомобіля, використовувати інші предмети, що створюють гучні звуки;

4.10.10. викидати сміття будь-де на території окрім спеціально призначених для цього контейнерів;

4.10.11. провозити/проносити на територію предмети вилучені з цивільного обороту, або обмежені в обороті, зокрема, але не виключно: будь-яку зброю, боєприпаси, вибухівку, токсичні, наркотичні речовини, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори. Допускається провезення їжі та безалкогольних напоїв виключно для особистого споживання.

4.10.12. куріння, вживання алкоголю на території за винятком спеціально відведених місць;

4.10.13. купання у штучних водоймах та вилов риби;

4.10.14. вживання фотоспалахів під час фотографування, а також іншого світлового обладнання, яке може засліпити або дезорієнтувати тварину;

4.10.15. використання з комерційною метою матеріалів фото та відео зйомки, відзнятих на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино» без дозволу (ФГ «ЕКО-ХАУС»);

4.10.16. перебування на території в неробочі години парку без дозволу адміністрації (ФГ «ЕКО-ХАУС»);

4.10.17. проведення на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино» кіно- та фотозйомок, зйомок телепередач, робота фотографів, проходження практики студентів, організація виставок іншими організаціями дозволяється лише за згодою адміністрації ФГ «ЕКО-ХАУС» з дотриманням необхідних правил техніки безпеки;

4.11. У випадку порушення цих Правил, Відвідувач (Споживач) зобов'язаний негайно залишити територію. При цьому вартість Вхідного документу (вхідного квитка) не відшкодовується.

4.12. Відвідувач також зобов'язується залишити територію Ферми «Сафарі-парк «Медвино» на вимогу адміністрації, якщо співробітники дійдуть до висновку, що поведінка Відвідувача є потенційно небезпечною або шкідливою для тварин, працівників або інших Відвідувачів.

4.13. Вказані правила можуть бути доповнені та/або змінені. Актуальна версія Правил публікується шляхом розміщення перед входом до Ферми «Сафарі-парк «Медвино», а також на сайті www.medvino.com.ua.5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Інформація про вартість послуг за цим Договором доводитися до Споживача через інформаційні стенди, що розташовані біля входу до Ферми «Сафарі-парк «Медвино» згідно з тарифами, які є невід'ємним додатком до цього Договору.

5.2. Надання послуги за цим Договором здійснюється за попередньою оплатою.

5.3. Для входу на територію Ферми «Сафарі-парк «Медвино» Споживач зобов'язаний придбати або в будь-який законний спосіб набути вхідний документ та пред'явити його представнику виконавця.

5.4. Один вхідний документ дає право в'їзду на територію для однієї особи. У випадку, якщо у групі Споживачів перебуває декілька осіб, то кожна особа зобов'язана придбати і пред'явити на вході окремий вхідний документ.

5.5. Для дітей віком до 6 років відвідування ферми є безкоштовним. Дорослі, що супроводжують дітей віком до 6 років, купують вхідний документ на загальних підставах.

5.6. Для дітей у віці із 6 до 18 років діє пільгова ціна вхідного документу. Умовою реалізації вхідного документу за пільговою ціною є пред'явлення документу, що підтверджує вік дитини (свідоцтва про народження дитини, паспорт, студентський квиток, тощо).

5.7. Вхідний документ отриманий/набутий Споживачем дійсний до кінця робочого дня, якого він був придбаний.

5.8. У випадку (часткового або повного) неотримання Послуги Споживачем за цим Договором з незалежних від Виконавця причин або в результаті, якщо Споживач був позбавлений права подальшого перебування на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино» у зв'язку з порушення умов цього Договору, вартість придбаних (придбаного) чи іншим способом набутих (набутого) Вхідного документу чи будь-яка інша компенсація – Виконавцем не відшкодовується.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов'язання.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Споживачу в результаті винних дій третіх осіб (інших Споживачів), що перебувають одночасно на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино».

6.4. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Споживачу в результаті зникнення його майна під час перебування на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино».

6.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, що була спричинена Споживачу будь-якою твариною на території Ферми «Сафарі-парк «Медвино» внаслідок недотримання Споживачем вказівок інструктора, Правил перебування на території та інших умов цього публічного Договору.

6.6. Сторони будуть звільнені від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, внаслідок обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо), військові дії, революції, епідемії, або втручання з боку компетентних державних органів, змін у чинному законодавстві, а також інших обставин надзвичайного характеру, які виникли після укладання цього Договору, та які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕУКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Споживачем будь-якої із наступних дій, зазначених у п. 1.6. цього Договору.

7.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

7.2.1. за згодою Сторін;

7.2.2. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

7.3. Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку в разі порушення його умов Споживачем.

7.4. У випадках, не врегульованих цим Договором та додатками до нього, Сторони керуються чинним в Україні законодавством.

7.5. Цей Договір складений українською мовою та публічно доведений до відома всіх Споживачів.8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ.

8.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Акцептом цього Договору Споживач засвідчує, що:

9.1.1. Споживач ознайомлений, з умовами цього Договору, а також з специфікою надання послуг за цим Договором Виконавцем;

9.1.2. Споживачу зрозумілі всі умови цього Договору;

9.1.3. Споживачу надана Виконавцем вся додаткова інформація, про яку він хотів дізнатися перед укладанням цього Договору;

9.1.4. Споживач погодився у повному обсязі з умовами цього Договору.